Russia Offers Ukraine a Financial Lifeline – Nga cung cấp cho Ukraine một sợi dây an toàn về tài chính!

· Tin tức nước ngoài

From http://www.nytimes.com/2013/12/18/world/europe/russia-offers-ukraine-financial-lifeline.html?hp

Yuri Kochetkov/European Pressphoto Agency

President Viktor F. Yanukovich of Ukraine, left, and President Vladimir V. Putin during a signing ceremony Tuesday in Moscow.

Tổng thống Ukraine Viktor F. Yanukovich, bên trái, và thủ tướng Nga trong một buổi lễ kí kết thứ ba ở Moscow.

MOSCOW — Playing a trump card in his diplomatic contest with the West over Ukraine, President Vladimir V. Putin said Tuesday that Russia would come to the rescue of its financially troubled neighbor, providing $15 billion in loans and a sharp discount on natural gas prices.

MOSCOW – Chơi một con át chủ bài trong cuộc thi ngoại giao của ông với phương Tây về Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir V. Putin cho biết Nga sẽ đến để giải cứu của người hàng xóm gặp khó khăn về tài chính của mình, cung cấp 15 tỷ USD cho vay và giảm mạnh về giá khí đốt tự nhiên.

It was a bold and risky move by Russia, given the political chaos in Ukraine, where thousands of anti-government protesters remain encamped in Independence Square in Kiev, the capital. For the moment, however, Mr. Putin seemed to gain the upper hand over Europe and the United States in their contest for influence.

Đó là một bước đi táo bạo và nguy hiểm của Nga, với sự hỗn loạn chính trị ở Ukraine, nơi hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ vẫn đóng trại tại Quảng trường Độc lập tại Kiev, thủ đô. Cho tới thời điểm này, tuy nhiên, ông Putin dường như chiếm thế thượng phong trên toàn châu Âu và Hoa Kỳ trong cuộc thi của họ ảnh hưởng.

There was no discussion of what Russia might receive in return for its assistance. Protesters in Kiev have been deeply worried that President Viktor F. Yanukovich would cut a secret deal to join a customs union that Russia has established with Belarus and Kazakhstan. That would largely preclude any possibility of reviving the accords with Europe, but Mr. Putin said the subject had not come up.

Không có cuộc thảo luận về những gì Nga có thể nhận được để đổi lấy viện trợ. Người biểu tình tại Kiev lo lắng sâu sắc rằng Tổng thống Viktor Yanukovich F. sẽ cắt giảm một thỏa thuận bí mật để tham gia vào một liên minh thuế quan Nga đã thiết lập với Belarus và Kazakhstan. Mà chủ yếu sẽ ngăn cản bất kỳ khả năng phục hồi các hiệp ước với châu Âu, nhưng ông Putin cho biết vấn đề này không xảy ra.

Mr. Yanukovich, whose political fortunes have appeared bleak in recent days, praised Mr. Putin’s leadership.

“I will say openly: I know that this work wouldn’t have been done at this optimal speed if not for the Russian president’s political will,” he said.

While the implications for the protest movement were not immediately clear, Mr. Putin’s announcement, at a meeting at the Kremlin with Mr. Yanukovich, substantially alters the political landscape. It throws Mr. Yanukovich an economic and political lifeline that will spare him for now from negotiations with the International Monetary Fund, Europe or the United States.

Trong khi các tác động đối với phong trào phản đối đã không ngay lập tức rõ ràng, tuyên bố của ông Putin, tại một cuộc họp tại điện Kremlin với ông Yanukovich, làm thay đổi đáng kể cảnh quan chính trị. Nó đẩy ông Yanukovich một cuộc sống kinh tế và chính trị mà sẽ tha cho anh ta bây giờ từ các cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Châu Âu hay Hoa Kỳ.

Ukraine, a former Soviet republic of 46 million people, has long been caught in the middle of battles between greater powers to the East and West. Mr. Yanukovich has repeatedly sought to play each side against the other, often infuriating both and coming across as a vexing and untrustworthy partner.

Ukraine, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là 46 triệu người, từ lâu đã được đánh bắt ở giữa của cuộc chiến giữa quyền hạn lớn hơn về phía Đông và Tây. Ông Yanukovich đã nhiều lần tìm cách chơi mỗi bên chống lại các khác, thường cả hai phẫn nộ và đi qua như một đối tác gây nhiều tranh cãi và không đáng tin cậy.

The country has been grappling with a deepening financial crisis that only worsened after Mr. Yanukovich announced abruptly last month that he would not sign political and free-trade agreements with the European Union that had been in the works for years.

Đất nước đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc mà chỉ trở nên tồi tệ sau khi ông Yanukovich tuyên bố đột ngột vào tháng trước rằng ông sẽ không ký thỏa thuận chính trị và thương mại tự do với Liên minh châu Âu đã có mặt tại các công trình trong nhiều năm.

Mr. Putin said that the money to aid Ukraine would come from Russia’s hefty reserve funds, and that the price of gas sold by Gazprom, the state-controlled energy behemoth, would be dropped to $268.50 per 1,000 cubic meters — less than the $380 Western Europe pays for Russian gas — from between $395 and $410, saving Ukraine $2 billion a year.

Ông Putin nói rằng số tiền để hỗ trợ Ukraina sẽ đến từ quỹ dự trữ khổng lồ của Nga, và rằng giá khí đốt bán ra của Gazprom, công khổng lồ năng lượng nhà nước kiểm soát, sẽ được giảm xuống còn $ 268,50 mỗi 1.000 mét khối – ít hơn $ 380 phương Tây Châu Âu trả tiền cho khí đốt của Nga – từ giữa $ 395 và $ 410, tiết kiệm Ukraine 2 tỷ USD năm.

“With the goal of supporting the budget of Ukraine, the government of the Russian Federation made the decision to issue in bonds from the Ukrainian government part of its own reserves from the National Welfare fund in the amount of $15 billion,” Mr. Putin said, seated next to Mr. Yanukovich.

“Với mục tiêu hỗ trợ ngân sách của Ukraine, chính phủ của Liên bang Nga đã quyết định phát hành trái phiếu từ phần chính phủ Ukraina dự trữ riêng của mình từ quỹ phúc lợi quốc gia với số tiền là 15 tỷ USD,” ông Putin nói , ngồi bên cạnh ông Yanukovich.

“I want to bring your attention to the fact that it is not connected with any conditions, not connected with the increase, decrease, or freezing of any social standards, pensions, subsidies, or salaries. And I want to calm everyone down, today we did not discuss the question of Ukraine’s accessions to the customs union.”

“Tôi muốn mang lại sự chú ý của mình vào thực tế là nó không được kết nối với bất kỳ điều kiện, không được kết nối với sự gia tăng, giảm, hoặc đóng băng của bất kỳ tiêu chuẩn xã hội, lương hưu, trợ cấp, hoặc tiền lương. Và tôi muốn tất cả mọi người bình tĩnh xuống, hôm nay chúng tôi không thảo luận về câu hỏi của sự thừa nhận của Ukraine vào liên minh thuế quan. “

Mr. Putin’s description of the rescue package provided a stark contrast to the I.M.F., which had offered help to Ukraine but was in turn demanding major macroeconomic reforms, including a reduction in domestic gas subsidies and some tough austerity measures.

Mô tả của ông Putin trong những gói giải cứu cung cấp một sự tương phản hoàn toàn với IMF, đã đề nghị giúp đỡ cho Ukraine nhưng đã lần lượt yêu cầu cải cách kinh tế vĩ mô, bao gồm cả việc giảm trợ cấp khí đốt trong nước và một số biện pháp thắt lưng buộc bụng khó khăn.

International financial experts have said those conditions were crucial to ensuring that Ukraine would be able to solve its economic problems and not need another bailout within a short amount of time. Many of the conditions, however, were politically unappetizing to Mr. Yanukovich, who is expected to seek a second term in elections scheduled for a little more than a year from now.

Các chuyên gia tài chính quốc tế đã nói những điều kiện là rất quan trọng để đảm bảo rằng Ukraine sẽ có thể giải quyết vấn đề kinh tế của mình và không cần cứu trợ tài chính khác trong một khoảng thời gian ngắn. Nhiều người trong số các điều kiện, tuy nhiên, là không ngon miệng chính trị cho ông Yanukovich, người dự kiến ​​sẽ tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử dự kiến ​​hơn một chút so với một năm kể từ bây giờ.

The decision to help Ukraine, without immediately demanding any commitment for joining the customs union or any other evident quid pro quo, not only secured Russia’s continued sway but also positioned Mr. Putin to further chastise Western officials for their aggressive efforts to support the anti-government protesters.

Quyết định giúp Ukraina, mà không ngay lập tức đòi hỏi bất kỳ cam kết gia nhập liên minh thuế quan hoặc bất kỳ sự bù lại hiển nhiên nào khác quid (trao đổi) pro (lấy lệ, hình thức) quo (hiện nguyên) (quid pro quo: sự bù lại), không chỉ đảm bảo ảnh hưởng tiếp tục của Nga mà còn đặt vị trí ông Putin xa hơn nữa trong việc trừng phạt  các quan chức phương Tây cho những nỗ lực tích cực của họ để hỗ trợ chống người biểu tình của chính phủ.

%(count) bình luận

Comments RSS
  1. dangtrungkien

    Thực ra thì Tiếng Anh muốn giỏi cần phải rèn luyện. Và mình rèn luyện theo cách nghe các tin tức Việt Nam về tình hình thế giới chẳng hạn, sau đó dịch những tờ báo nước ngoài nói về vấn đề đó!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: