Bài tập 6.22 sách bài tập tin học lớp 11 trang 66

· Thuật toán
Tác giả
const nmax=30;
   fi='HV.inp';
   fo='HV.out';
type mang=array[1..nmax,1..nmax] of integer;
var A: mang; n,i:integer;f:text;
  b:array[1..nmax,1..nmax] of boolean;
   procedure InputFile;
   var i,j:integer;
   begin
    assign(f,fi);
    reset(f);
     readln(f,n);
     for i:=1 to n do
      begin
       for j:=1 to n do
       read(f,A[i,j]);
       readln(f);
      end;
    close(f);
   end;

   procedure swap(var x,y:integer);
   var tg:integer;
   begin
    tg:=x;
    x:=y;
    y:=tg;
   end;

   procedure process;
   var i,j:integer;
   begin
   fillchar(b,sizeof(b),true);
   for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
    begin
     if b[i,j]=true then
     swap(A[i,j],A[j,i]);
     b[j,i]:=false;
     end;
   end;

   procedure OutputFile;
   var i,j:integer;
   begin
     assign(f,fo);
     rewrite(f);
     writeln(f,n);
      for i:=1 to n do
       begin
       for j:=1 to n do
        write(f,a[i,j]:3);
        writeln(f);
       end;
     close(f);
   end;
begin
 InputFile;
 process;
 OutputFile;
end.Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: